Steg 2 Konfigurering och förberedning för att konvertera

I denna artikel hittar du mer information gällande steg 2 i implementeringsprocessen. I detta steg ser du över företagets förhållanden så att rätt inställningar senare kan appliceras för företag samt anställda.


Användare

Se till att alla involverade parter har tillräckliga rättigheter till sina inlogg för att ha möjlighet att hantera sin del i implementeringsprocessen. Nmbrs® erbjuder en uppsättning av inlogg med tillhörande användarmallar som är lämpliga under implementeringsprocessen. Skapa nya användare


Förberedelser

Vid förberedelserna av implementeringen är det bra att börja med att definiera standardinställningar som kan fungera som en mall. Dessa inställningar kan sedan appliceras för andra anställda i samma miljö.

Om din miljö ska innehålla flera företag kan det även vara bra att se över storleken av företagen för att avgöra vilken typ av implementeringsfunktion som är mest lämplig. Nedan följer mer information om detta. 

1. Upp till 5 företag med mindre än 10 anställda totalt
I detta fall, välj att importera data för företag och anställda manuellt. Du kan gå vidare till steg 4 Sista förberedelserna" 

2. Upp till 5 företag med fler än 10 anställda

I detta fall, välj att importera data för företag manuellt, medan anställda kan importeras via Nmbrs® importfunktion.

3. Fler än 5 företag och fler än 10 anställda

I detta fall använder du Nmbrs® importfunktion. Mer information hittar du i denna artikel

Nedan hittar du de inställningar som kan appliceras för flera företag i samma miljö. 

Kontoplan 
Kontoplanen förbereds med fördel om fler än 10 företag ska hanteras i samma miljö. Om det rör sig om färre än 10 företag kan detta justeras manuellt i efterhand. Klicka här för mer information om hur du skapar en kontoplan.

Lönemodell
Nmbrs® har en uppsättning av lönearter vilka framgår i olika lönemodeller. Det är möjligt att skapa olika lönemodeller som kan appliceras på flera företag vilket med fördel görs om det rör sig om fler än 10 företag. Handlar det om färre företag kan detta enkelt justeras i efterhand. Hur man skapar en lönemodell. 

Avdelningar
Det är möjligt att importera avdelningar både genom importbladet samt manuellt. Klicka här för att skapa avdelningar. 

Funktioner
Det är möjligt att importera funktioner både genom importbladet samt manuellt. Klicka här för att skapa funktioner. 

Managers
Det är möjligt att importera managers både genom importbladet samt manuellt. Klicka här för att skapa managers.


Nästa steg i implementeringen

Nästa steg i implementeringsprocessen beror på de val som gjorts tidigare. Nedan följer beskrivning av olika scenarion. 

1. Upp till 5 företag med färre än 10 anställda
I detta fall implementeras företag samt anställda med fördel manuellt. Börja med att skapa företagen och lägg sedan till anställda per företag. Skapa ett företag

2. Upp till 5 företag med fler än 10 anställda
I detta fall implementeras företag manuellt och anställda kan sedan importeras via importbladet. Skapa ett företag.

3. Fler än 5 företag med fler än 10 anställda 
I detta fall hanteras implementeringen med fördel via importbladet.

 

Skapa företag
Efter ovan nämnda förberedelser kan du påbörja de individuella justeringarna av din Nmbrs®-miljö. Skapa ett företag.

Tips:

  • Börja med de företag som har generella inställningar och som kan fungera som en mall för andra företag. Om frågor dyker upp längs vägen, notera dessa och ta det vidare med Nmbrs® support. Fortsätt sedan med implementeringen. Du har alltid möjlighet att göra ändringar i efterhand. 

Skapa anställd

Mer information om hur du skapar en ny anställd i Nmbrs® hittar du i följande artikel. Klicka här för att lägga till en anställd.

Kommunikation

Vi rekommenderar att ni håller en tydlig samt löpande kommunikation gentemot resten av organisationen gällande implementeringsprocessen i Nmbrs®. I steget "Målsättning och planering" diskuteras den interna processen gällande implementeringen i Nmbrs®. Denna information är inte nödvändig vid import av företag samt anställda, men det är rekommenderat att hålla berörda parter underrättade om processen.

Bli redo

Du är nu redo att gå över till nästa steg. Nedan följer nästa steg per scenario. 

1. Upp till 5 företag med färre än 10 anställda
Vid detta scenario kan alla scheman samt anställda vara redo för nästa steg.  "4 Sista förberedelserna"

2. Upp till 5 företag med fler än 10 anställda
Fortsätt importera anställda till nästa steg "3 Konvertering".

3. Fler än 5 företag med fler än 10 anställda 
Fortsätt importeringen "3 Konvertering".

 

Alla steg implementeringsprocess:

Comments

Knowledge base